תנאי השימוש במערכת  UpSchool

תקנון השימוש באתר הנ”ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד

 

הקדמה

ברוך הבא למערכת UPSCHOOL (אתר הניהול ואפליקציות המורים וההורים, להלן – “המערכת”) של חברת וייסאינפו, חברה פרטית לפיתוח ושירותי תוכנה אשר פיתחה את המערכת והינה הבעלים של הזכויות בה (להלן – “החברה”). הגישה והשימוש באתר הינם בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן- “תנאי השימוש”).

אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש מאחר ועצם השימוש והפעילות שלך במערכת מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת במערכת או במידע המצוי בה (להלן – “המשתמש”).

החברה רשאית בכל עת לעדכן או לשנות את התקנון ללא הודעה מוקדמת לכן מומלץ לקרוא תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת למערכת על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני, זכויות היוצרים וסימני המסחר של המערכת (מערכת הניהול והאפליקציות המשוייכת אליו), אלו הרשומות ואלו שאינן רשומות, הינן בבעלותה הבלעדית של חברת וייסאינפו בע”מ. הזכויות חלות על כל רכיבי המערכת לרבות, קוד, בסיס נתונים, שורות התוכנה, עיצוב גרפי או כל פרט אחר. אין להשתמש, להעתיק, להפיץ או למכור מידע או תוכן כלשהו שקשור במערכת ללא הסכמה מראש ובכתב של וייסאינפו בע”מ וכנגד תשלום.

אודות המערכת

מערכת UPSCHOOL מעמידה לרשות המשתמשים בה מידע מגוון הקשור באספקטים הפדגוגים של כל בית ספר שמנוי אליה וזה כולל בין היתר:

דיווחי נוכחות מורים ותלמידים, רישום אירועים פדגוגים, קליטת מערכת שעות ידנית ותיעוד שינויים יומיים במערכת, ניהול הערכות וציונים, תיעוד מהלכי שיעור, אפליקציות לשימוש ההורים והמורים ועוד.

המערכת, בעת הפעלתה, מכילה אינפורמציה המוגנת בהגנת פרטיות ולכן, אין להשתמש במערכת אלא בהתאם להנחיות השימוש המותרות למשתמש ספציפי, ובמסגרת זו בלבד. כל שימוש אחר שיפגע בפרטיות המידע, מהווה עוולה אזרחית ועלול אף להוות עבירה פלילית.

תוכן המערכת

חברת וייסאינפו ולפי שיקול דעתה, רשאית לעדכן/לשנות או להחליף מעת לעת את המידע והתכנים שקיימים במערכת. החברה אינה מתחייבת שאותו מידע שקשור במערכת אשר נראה במועד מסויים יוסיף וייראה בהמשך.

המערכת משמשת את סגל המורים וההנהלה של כל בית ספר שמנוי למערכת ומאפשרת להם להעלות מידע , תמונות או קישורים בעלי אופי אישי, חינוכי או פדגוגי. החברה אינה נושאת בכל אחריות ו/או חבות הנוגע לתוכן אשר מועלה על ידי המשתמשים.

ניהול משתמשים

למען שמירה על פרטיות המשתמשים, הכניסה למערכת מתאפשרת על ידי הזנת שם משתמש וסיסמה ולצורכי אבטחה, וגם על ידי הזנת קוד שנשלח בהודעת SMS לטלפון של המשתמש השמור במאגר המידע של המערכת.

רישום לאפליקציה מתבצע על ידי הזנת הזיהוי של המשתמש והזנת קוד שנשלח בהודעת SMS למשתמש.

נתוני ההזדהות נקבעים על ידי המשתמשים דרך חלון רישום ראשוני שנמצא בדף הכניסה. לאחר קביעת נתונים אלו, הם הופכים לאישיים ומאחריות המשתמש לשמור אותם ולא להעביר לכל צד אחר. המערכת מבצעת הזדהות כפולה דרך הודעת SMS לאבטחה מירבית אך מאחריות המשתמש לשמור נתוני ההזדהות שלו ולא לאפשר גישה לאחרים למערכת.

כחלק מהסכם ההתקשרות עם בית הספר, מוגדרים כמות הודעות ה SMS המקסימאליות שבית ספר יכול להשתמש בהם. במידה ובית הספר חורג ממספר זה, תישלח התראה ובית הספר יהיה חייב להגדיל את כמות ההודעות שנרכשה במסגרת המנוי.

המערכת מאפשרת שליחת התראות לגבי ביצועי התלמידים הפדגוגים וגם לצורכי עדכון ישירים ומהירים בנושאים אחרים שבית הספר רואה לנכון לעדכן את משתמשיו. בשימוש שלך במערכת הנך נותן את הסכמתך המפורשת מראש לקבלת המסרים כאמור. בכל זמן נתון אתה יכול לבטל את הסכמתך לקבל מידע ודיוור ישיר על ידי פניה לממונים מטעם בית הספר. במידה וזה נעשה, חברתנו תבטל את כל המידע שקשור בפנייה בידוור ישיר וההפצה אך המידע עדיין יישמר אבל לא לצורכי דיוור ישיר.

פרטיות

לצורך שמירה על יציבות המערכת, בדיקות ביצועים תקופתיות ולצורך רישום אירועים ופעילות במערכת, ייאסף מידע שקשור בנתונים המוצגים במערכת כולל נתוני התחברות. מידע זה נשמר במאגרי המערכת והחברה רשאית להשתמש בו על פי מגבלות תנאי שימוש אלו והוראות כל דין. המידע יישמש לפתרון תקלות וניתוח סטטסיסטי שהמערכת נדרשת לספק למשרד החינוך והמשתמש במערכת מסכים לכך מראש. החברה רשאית למסור נתונים אלו לצד שלישי כל עוד נתונים אלו אינם אישיים ולא פוגעים בפרטיות המשתמש.

אבטחת מידע

חברת וייסאינפו מיישמת מנגנוני אבטחת מידע מתקדמים שעומדים בין היתר בדרישות ותקנות של משרד החינוך לאבטחת מידע במערכת ניהול פדגוגי.

חדירה לשרתי המערכת ופריצה לנתונים המנוהלים באתר ו/או העתקתם מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל ועונשו מוגדר בחוק.

מאגרי מידע באופן כללי אינם יכולים להגיע לרמת חסינות והגנה מוחלטת בפני פריצות וחדירות, וכנ”ל גם מאגרי המידע של החברה ולכן המשתמש מתחייב שהוא מודע שהחברה אינה יכולה להתחייב ברמה גבוהה של התחייבות כי  המערכת ומערכות בהן משתמשת החברה, בסיס נתונים ושרתים. כל אלו מחייבים את המשתמש בשימוש זהיר ומושכל, תוך בחירת קוד משתמש מורכב (עדיפות לשימוש באותיות ומספרים גם יחד), אשר יקשה על פריצה למערכת.

המשתמש מתחייב גם לא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור לשרתי חברת וייסאינפו או למאגרי המידע שלה.

אחריות

  1. החברה לא תישא באחריות על המידע והתכנים המנוהלים במערכת אשר מנוהלים על ידי בתי הספר המנויים למערכת וכל שימוש לא מורשה באותו מידע, יהיה בחאריות בתי הספר בלבד.
  2. בהתאמה לאמור בסעיף 1 לעיל, לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה ו/או מנהליה, עובדיה ו/או כל מי מטעמה, בגין התכנים המנוהלים במערכת
  3. כוונת ותכנון החברה הוא שהאתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת החברה להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא “נפילות”. כמו כן רשאית הנהלת החברה להפסיק את השימוש במערכת מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. החברה תעשה מאמץ להודיע מראש על הפסקת שימוש יזומה על ידה. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות
  4. שירותי המערכת ניתנים AS IS, החברה לא תישא בכל אחריות לגבי שירותים ותכונות של המערכת או לגבי מוגבלותיו והתאמתו לצרכים והשימושים של המשתמש. כלל זהה יחול על החומרה בה משתמש משתמש הקצה, וכל אלו באחריותו המלאה של בית הספר ו/או משתמש הקצה.
  5. באפשרותה של חברת וייסאינפו לשנות, לעדכן/לשדרג/לבטל חלק מהשירותים, התכנים או את מאפייני המערכת. לא תהיה תביעה או טענה כלשהי למשתמש כתוצאה מהפקסת שירותים או זמינותם בשל שינויים אלו.
  6. בהמשך לפרק הנזכר לעיל ועוסק באבטחת המידע, החברה אינה מתחייבת לחסינות מוחלטת כנגד פריצה, חדירה או זליגה של נתונים ממאגרי המידע או מהמערכת.
  7. במידה ויימצאו קישורים או לינקים למערכות או אתרים חיצוניים, יש לדעת שאין קשר בין אתרים/מערכות אלו למערכת של אפסקול וכל נזק שיכול להיגרם כתוצאה מטעינת נתונים או התקנת תוכנות שמסופקים באתרים או מערכות אלו אינו באחריות החברה.

הפסקת השירות

החברה רשאית להפסיק את השירות של המערכת בכל עת. לא תהיה למשתמש שום טענה כלפי החברה בגין הפסקת השירות. תנאי ההחזר הכספי או הפיצוי עבור הפסקת השירות יוסדרו בחוזה ההתקשרות בין החברה לבין בית הספר המנוי בשירות.

סמכות שיפוט

על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בנצרת.